Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

  • април 19th, 2024

Dana 01.07.2018. godine usvojen je Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova kojim je propisano da će javni beležnici nadležnim službama za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti (u roku od 24 časa od trenutka overe) da vrše dostavu zahteva za upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima sa pratećom dokumentacijom čime je eliminisama potreba da stranke same podnose zahteve za dokumentaciju overenu kod javnih beležnika nakon 01.07.2018. godine.Takođe, novina je da će nadležna služba za katastar nepokretnosti imovinu koja je predmet ugovora koji dostavi javni beležnik upisivati kao zajedničku svojina supružnika (ukoliko supružnik prilikom overe ugovora kojim se stiče pravo svojine nije dao izjavu da predmetna imovina predstavlja posebnu imovinu kupca).